۱۰ علت اصلی مرگ و میر در جهان

بیماری های ایسکمیک قلب (سکته قلبی) و سکته مغزی بزرگترین قاتلان جهان هستند که در سال ۲۰۱۶، ۱۵.۲ میلیون مورد مرگ و میر ناشی از آن را تشکیل می دهند. این بیماری ها در طول ۱۵ سال گذشته علل اصلی مرگ در جهان بوده اند.

فضائل و کرامات امام رضا(ع)
فضائل و کرامات امام رضا(ع)

دوران امامت آن حضرت ۲۰ سال بود که با سه تن از حکمرانان مستبدّ عباسی، یعنی هارون (ده سال)، امین (پنج سال) و مأمون (پنج) سال معاصر بود.